Privacy regeling

 • Privacy verklaring Vision Coaching | Serire
 • Visioncoaching h/o Serire, gevestigd aan Kloveniersburgwal 77D, 1011 KA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  www.visioncoaching.nl
  info@visioncoaching.nl
  +31 06 558 551 55
 • Hoogte Kadijk 155, 1018 BW Amsterdam
  Nederland
  KVK 34320489
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
  Visioncoaching | Serire verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden vastgelegd in een beschermd digitaal dossier.
 • Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  ▪ Voor- en achternaam
  ▪ Geboortedatum
  ▪ Adresgegevens
  ▪ Telefoonnummer
  ▪ E-mailadres
  ▪ Werkgerelateerde gegevens zoals functie en werkgever
  ▪ Gezondheidsgegevens indien relevant voor coachtraject
  ▪ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen op uitnodiging van Danielle Dijkstra, en gegevens in correspondentie en telefonisch.
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens van bezoekers. Wij maken geen gebruik van cookies.
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Visioncoaching | Serire verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  ▪ Het afhandelen van uw betaling -– De grondslag hiervoor is het intakeformulier welke tevens de overeenkomst bevestigd.
  ▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – om onder andere afspraken te kunnen maken/verzetten en/of opdrachten en informatie te kunnen versturen ten behoeve van het coachtraject of de training.
  ▪ Om diensten (coaching en of training) bij u te leveren.
  ▪ Om te bepalen of coachtraject en of training passend is –namelijk door te vragen naar specifieke gezondheidgegevens.
  ▪ Het versturen van een nieuwsbrief en/of reclame,dit alleen als er een gerechtvaardigd commercieel belang is.
  ▪ Visioncoaching | Serire verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De grondslag hiervoor is Wettelijke verplichting, namelijk te voldoen aan de verplichting tot belasting aan te geven.
 • Uitleg grondslagen:
  Intakeformulier: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de coachingovereenkomst waarbij de betrokkene partij is.
  Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
  Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 • Aangezien Visioncoaching | Serire uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst bent u verplicht de persoonsgegevens op te geven (met uitzondering van de gegevens over uw geboortedatum, gezinssamenstelling en gezondheid). Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen we niet overgaan tot het starten en/of het voortzetten van de coaching of training.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  Visioncoaching | Serire neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Visioncoaching | Serire bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
  ▪ De coachtrajectrelevante gegevens qua inhoud gesprekken worden na 10 jaar verwijderd
  ▪ De trajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken worden na 10 jaar verwijderd. Persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven in het klantenadressen bestand staan.
  ▪ De gegevens worden bewaard in een sterk beveiligd digitaal dossier. Het digitaalcoachdossier.
 • ▪ Deze bewaartermijnen eindigen na de bovengenoemde jaren, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  Visioncoaching | Serire verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Technieken, die wij gebruiken
  Visioncoaching | Serire maakt alleen gebruik van analytische gegevens (google analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij maken geen gebruik van cookies. We maken verder geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Deze maatregelen hebben we getroffen om uw privacy te waarborgen.
 • Op de website zijn knoppen opgenomen om blogposts te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van Twitter en Facebook welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met uw privacy omgaan.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visioncoaching | Serire. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@visioncoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Visioncoaching | Serire neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons telefonisch of via info@visioncoaching.nl.
 • Wijzigen Privacyverklaring
  Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer u dan ook op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website.